Atenció telefònica: + 376 885 005 // +147

Portada

 

icono-exaclamacio

Ja podeu passar per les oficines de l'Administració tributària per recollir la vostra clau d'accés a la Oficina Virtual per fer l'autoliquidació de l'IGI

 

IGI FAQ
IGI CasosPractics

IGI Respon

Impost sobre la renda de les activitats econòmiques

Amb l'entrada en vigor de la Llei de l'impost sobre societats i la Llei de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques, s'obliga a efectuar un primer pagament el setembre del 2012 (pagament a compte).

En el cas de l'impost sobre les societats (IS), és un tribut que s'aplica als beneficis obtinguts per les societats, i en el cas de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE), s'aplica als beneficis obtinguts de les activitats econòmiques realitzades per les persones físiques (músics, ramaders, metges, advocats, mecànics, comerciants, etc.).

Qui ha de pagar l'IAE?

L'impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE) l'han de pagar les persones que tinguin un negoci a Andorra o que resideixin més de 183 dies a l'any al país i que realitzin una activitat econòmica .

Com i quan s'ha de fer el pagament?

L'import que s'ha de pagar és un 5% dels guanys de l'activitat o negoci el 2012. Aquest pagament es fa fraccionat en dos parts, de la forma següent:

· El setembre del 2012 es fa un pagament a compte (pagament per avançat) que es calcula amb el 2,5% dels beneficis de l'activitat o negoci de l'any 2011.

· El juliol del 2013 es fa la liquidació final (darrer pagament), que es calcula amb el 5% dels beneficis de l'activitat o negoci de l'any 2012 menys l'import del pagament a compte del setembre del 2012.

Liquidació Juliol 2013 = 5% dels beneficis de l'activitat o negoci de l'any 2012 - import del pagament a compte realitzat el setembre del 2012.

 • Exemple pràctic

  El cas següent serveix a tall d'exemple. Per a més informació, consulteu la Llei sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE)

  La Sònia té un restaurant a la vall d'Incles al seu nom. Aquest restaurant ha obtingut uns beneficis durant el 2011 de 65.940 € (resultat comptable)

  El setembre del 2012 fa el pagament a compte del 2,5% dels beneficis del 2011 (primer pagament).
  65.940 € x 2,5% = 1.648,50 €

  El 2012, el restaurant de la Sònia ha obtingut uns beneficis de 76.368 €. Per obtenir l'import del segon pagament cal calcular:
  Segon pagament = [beneficis del 2012 – 40.000 € (import fix que cal descomptar a l'IAE)] x 5%.
  76.368 € - 40.000 € = 36.368 €
  36.368 € x 5% = 1.818,40 €
  Liquidació final = 5% dels beneficis de l'empresa de l'any 2012 – import del pagament a compte realitzat el setembre del 2012
  Liquidació final = 1.818,40 € – 1.648,50 € = 169,90 €

  A aquest resultat hi restem el primer pagament que la Sònia ja va fer al setembre. És a dir, hauria de pagar de l'IAE 1.818,40 €, però com que al setembre ja va fer un pagament de 1.648,50 €, en aquest segon pagament tan sols ha de pagar 169,90 €.

  La Sònia ha pagat: el setembre del 2012 1.648,50 € i el juliol del 2013 169,90 €.

 

On s'ha de pagar?

Físicament a:

Departament de Tributs i de Fronteres
Tramitació i Atenció al públic
Baixada del Molí, 26
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
(Al costat d'Andorra Televisió)

Mitjançant Internet a:

boto_oficinavirtual

Cal disposar de la clau d'accés*

* Com s'aconsegueix la clau d'accés per Internet?

Per fer totes les gestions per Internet cal disposar d'un usuari i una contrasenya, que facilitarà l'Administració tributària.

 

Documentació necessària per fer els pagaments:

· Número de Registre Tributari
· Si escau, cal adjuntar l'autorització de representació

 

Més informació:

El present contingut és merament informatiu i no constitueix cap base legal.

 

Impost sobre les societats

Amb l'entrada en vigor de la Llei de l'impost sobre societats i la Llei de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques, s'obliga a efectuar un primer pagament el setembre del 2012 (pagament a compte) .

En el cas de l'impost sobre les societats (IS), és un tribut que s'aplica als beneficis obtinguts per les societats , i en el cas de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE), s'aplica als beneficis obtinguts de les activitats econòmiques realitzades per les persones físiques (músics, ramaders, metges, advocats, mecànics, comerciants, etc.).

Qui ha de pagar l'IS?

És un impost que s'aplica sobre els beneficis obtinguts per les societats.

Com i quan s'ha de fer el pagament?

L'import que s'ha de pagar és un 5% dels guanys de l'activitat o negoci el 2012. Aquest pagament es fa fraccionat en dos parts, de la forma següent:

· El setembre del 2012 es fa un pagament a compte (pagament per avançat) que es calcula amb el 2,5% dels beneficis de l'activitat o negoci de l'any 2011.

· El juliol del 2013 es fa la liquidació final (darrer pagament), que es calcula amb el 5% dels beneficis de l'activitat o negoci de l'any 2012 menys l'import del pagament a compte del setembre del 2012.

Liquidació Juliol 2013 = 5% dels beneficis de l'activitat o negoci de l'any 2012 - import del pagament a compte realitzat el setembre del 2012.

 • Exemple pràctic

  El cas següent serveix a tall d'exemple. Per a més informació, consulteu la Llei sobre societats (IS).

  L'empresa Tech & Associats SA, de serveis relacionats amb Internet, té la seu social a Sant Julià. El seu benefici el 2011 va ser de 265.315 € (resultat comptable).

  El setembre del 2012 fa un pagament a compte (primer pagament) equivalent al 2,5% del benefici declarat el 2011.

  265.315 x 2,5% € (beneficis 2011) = 6.632,88 €

  Tech & Associats SA ha obtingut uns beneficis de 292.678 € durant el 2012.

  Per obtenir l'import de la liquidació final (segon pagament) al 2013, s'ha de calcular el 5% dels beneficis del 2012: 292.678 € x 5% (beneficis 2012) = 14.633,90 €

  És a dir, l'empresa ha de pagar 14.633,90 € per l'impost sobre societats corresponent a l'exercici 2012, però com que ja va fer un primer pagament a compte (per avançat) el setembre del 2012, l'import de la liquidació final s'ha de calcular restant dels beneficis del 2012 el primer pagament:

  Liquidació final = 14.633,90 € (el 5% dels beneficis 2012) – 6.632,88 € (pagament a compte) = 8.001,03 €

  Per tant: El setembre del 2012, l'empresa haurà fet un pagament a compte de 6.632,88 € i un segon pagament, el juliol del 2013, de 8.001,03 €.

 

On s'ha de pagar?

Físicament a:

Departament de Tributs i de Fronteres
Tramitació i Atenció al públic
Baixada del Molí, 26
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
(Al costat d'Andorra Televisió)

Mitjançant Internet a:

boto_oficinavirtual

Cal disposar de la clau d'accés*

* Com s'aconsegueix la clau d'accés per Internet?

Per fer totes les gestions per Internet cal disposar d'un usuari i una contrasenya, que facilitarà l'Administració tributària.

 

Documentació necessària per fer els pagaments:

· Número de Registre Tributari
· Si escau, cal adjuntar l'autorització de representació

Més informació:

El present contingut és merament informatiu i no constitueix cap base legal.

 

Impost general indirecte

L'IGI és un acrònim que significa impost general indirecte, i grava els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats en territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, així com les importacions.

S'entén per:

Activitat econòmica
Són activitats econòmiques les que impliquen l'ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d'algun d'aquests factors de producció, amb la finalitat d'intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis. L'activitat d'arrendament de béns té la consideració d'activitat econòmica.
Empresari o professional
Les persones físiques o jurídiques que desenvolupen activitats econòmiques no tenen la consideració d'empresaris pel que fa a aquest impost (excepte que manifestin de forma expressa la voluntat de ser-ho):
· Quan facin lliuraments de béns i prestacions de serveis que no superin la xifra anual de 40.000 euros.
· Si fan activitats agrícoles i ramaderes que no superin la xifra anual de 150.000 euros.

L'IGI substitueix

· L'impost de mercaderies indirecte (IMI)
· El cànon del consum d'electricitat i telèfon
· La taxa per raó del servei de fe pública notarial
· L'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers (ISI bancari i financer)
· L'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals (ISI)
· L'impost indirecte sobre la producció interna (IPI)
· L'impost indirecte sobre les activitats comercials (IAC)

No substitueix

· L'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança.

Quins són els tipus impositius aplicables?

Tipus general: 4,5%  
Tipus superreduït: 0% Aplicable a:
· L'assistència sanitària o hospitalària prestada per entitats públiques.
· La prestació d'assistència a persones físiques reemborsable per la CASS.
· La prestació d'assistència social per part de professionals en conveni amb la CASS.
· Els serveis d'educació, ensenyament, guarderies...
· Les classes particulars impartides per persones físiques (temari escolar o universitari).
· Els serveis relacionats amb l'esport o l'educació física prestats per organismes públics o sense ànim de lucre.
· Els serveis relacionats amb l'àmbit cultural prestats per organismes públics o sense ànim de lucre.
· Els transports amb ambulància.
· Els arrendaments d'habitatges.
· Els medicaments reemborsables per la CASS.
· Les transmissions d'habitatges exemptes de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, per motiu d’adquisició del primer habitatge.
· Els lliuraments de segells i efectes timbrats de curs legal, per un import no superior al seu valor facial .
L’or d’inversió.
Tipus reduït: 1% Aplicable a:
· Aliments per al consum humà (excepte les begudes alcohòliques) o animal, els animals vius, les llavors, les plantes.
· L'aigua apta per a l'alimentació humana o animal o per al reg.
· Els llibres, els diaris i les revistes que no continguin únicament i fonamentalment publicitat.
Tipus especial: 2,5% Aplicable a:
· Al transport per cable i la seva comercialització.
· Al transport de persones i la seva comercialització.
· A la venda d’entrades que permetin l’accés a l’ús d’instal·lacions als parcs temàtics d’animals o als centres termo-lúdics.
· A les prestacions de serveis relacionades a continuació quan no són efectuades per Administracions públiques o parapúbliques, entitats de dret públic o entitats o establiments culturals o socials de caràcter no lucratiu: biblioteques, arxius i centres de documentació, visites a fires, museus, galeries d’art, pinacoteques, monuments, indrets històrics, jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals i altres espais naturals protegits de característiques similars, representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques, exposicions i manifestacions similars d’àmbit educatiu, cultural o social.
· Als béns d’objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat
Tipus de gravamen incrementat: 9,5% Aplicable a:
· Serveis bancaris i financers.

 

Trasllat de l'impost?

Els obligats tributaris han de traslladar o repercutir íntegrament l'impost sobre els usuaris per als quals efectuen l'operació gravada, i aquests darrers queden obligats a suportar-lo sempre que el trasllat de l'impost s'ajusti al que estableix la Llei.

El trasllat de l'impost s'ha d'efectuar mitjançant una factura o un document substitutiu, i la quota repercutida es consigna separadament de la base de tributació, fins i tot en els casos de preus fixats administrativament, amb indicació del tipus de gravamen.

En les importacions de béns, el trasllat de l'impost es produeix mitjançant el document corresponent expedit per la Duana.

Qui paga l'IGI?

L’IGI el paga el consumidor final en adquirir un bé o consumir un servei.

Qui fa la liquidació i com es calcula?

L'empresari o el professional suporta un IGI quan adquireix béns o serveis i el repercuteix en el moment de la venda de béns o quan presta serveis. Periòdicament ha de presentar una declaració davant l'Administració tributària en la qual ha de restar l'IGI que ha suportat de l'IGI que ha repercutit. El resultat obtingut és l'import d'IGI que ha de pagar per compte del consumidor final o l'import d'IGI que l'Administració tributària li ha de retornar.

Liquidació de l'impost

Els obligats tributaris han de presentar aquesta declaració periòdicament en funció de la xifra anual de negoci pel conjunt d'activitats dutes a terme de l'any anterior:

 • ‹ a 250.000 euros, presentació semestral: juliol i gener.
 • ‹ a 3.600.000 euros, presentació trimestral: abril, juliol, octubre i gener.
 • En els altres casos, presentació mensual.

En les importacions de béns, l'impost es liquida en la forma prevista per la legislació duanera corresponent.

Règim especial simplificat

El règim especial simplificat s'aplica amb caràcter voluntari als empresaris o als professionals quan l'import dels lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuats
no superi la xifra anual de 100.000 euros. Una vegada s'hagi optat per aquest règim, s'ha de mantenir durant un termini mínim de tres anys. La quota de liquidació es determina per la diferència entre la suma de les quotes repercutides en el període de liquidació i els percentatges estimatius de les quotes suportades que s'indiquen a continuació, segons el tipus d'activitat econòmica, aplicats sobre la xifra dels ingressos.

Els percentatges de despeses són els següents:

 • En les activitats comercials, les quotes suportades es quantifiquen amb el 3 per cent de la xifra d'ingressos. En la resta d'activitats, les quotes suportades es quantifiquen amb l'1,5 per cent de la xifra d'ingressos.
 • En la declaració periòdica d'IGI, es resta l'IGI repercutit de l'IGI suportat, i s'obté un import que cal pagar o que cal retornar.

On s'ha de pagar?

Físicament a:

Departament de Tributs i de Fronteres
Tramitació i Atenció al públic
Baixada del Molí, 26
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
(Al costat d'Andorra Televisió)

Mitjançant Internet a:

boto_oficinavirtual

Cal disposar de la clau d'accés*

* Com s'aconsegueix la clau d'accés per Internet?

Per fer totes les gestions per Internet cal disposar d'un usuari i una contrasenya, que facilitarà l'Administració tributària.

 

Documentació necessària per fer els pagaments:

· Número de Registre Tributari
· Si escau, cal adjuntar l'autorització de representació

Més informació:

link Preguntes més freqüents

link El Departament de Tributs i Fronteres respon

link Contacta'ns


El present contingut és merament informatiu i no constitueix cap base legal.