Atenció telefònica: + 376 885 005 // +147

Impostos i taxes

 

IGI

 • Aspectes generals

  a) Meritació de les importacions

  En quin moment merita l’impost en les importacions de béns?

  En les importacions de béns, la meritació de l’impost es produeix en el moment en què té o hagués tingut lloc la meritació dels drets a la importació, d’acord amb la legislació duanera, independentment que aquestes importacions estiguin o no subjectes als drets a la importació mencionats. La meritació de l’impost és independent del moment del seu pagament.
  link Article 46 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Fet generador i operacions no subjectes

  a) Fet generador

  Quin és el fet generador de l’impost?

  Estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.
  link Article 4 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Exempcions

  a) Exportacions de béns

  He de repercutir l’IGI en una exportació de béns?

  Els lliuraments de béns expedits o transportats fora del territori andorrà estan exempts de l’impost general indirecte, i en conseqüència els obligats tributaris no han de traslladar o repercutir
  l’impost per aquestes operacions.
  link Article 14 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Lloc de realització del fet generador

  a) Lliurament de mercaderia dins del territori andorrà

  Sóc un proveïdor de mercaderies establert a Andorra i he venut un palet de productes a un client també establert a Andorra. He de considerar aquest lliurament localitzat a Andorra?

  Quan els béns són expedits o transportats pel proveïdor, per l’adquirent o per un tercer, s’ha de considerar que el lliurament està localitzat en el territori en què l’expedició o el transport s’inicien.
  En aquest cas, atès que el transport s’inicia en territori andorrà, s’ha de considerar aquest lliurament localitzat a Andorra.
  link Article 42 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

  b) Prestació de servei d'empresari no establert a empresari establert

  Quan un empresari no establert a Andorra presta un servei a un empresari establert, s'ha de considerar aquesta prestació de servei localitzada a Andorra?

  Per norma general, les prestacions de serveis realitzades per un empresari no establert a Andorra a un empresari establert en aquest territori s'entenen localitzades a Andorra, excepte en els casos específics en què no s'entenen localitzades en territori andorrà i les regles especials previstes a la normativa.
  link Articles 43 i 44 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte.

 • Obligats tributaris

  a) Prestacions de servei

  Sóc una persona física que té pisos llogats, els quals em reporten uns ingressos anuals de 25.000 euros. No tinc cap altra activitat econòmica, i no vull ser considerat empresari o professional als efectes de l’IGI, ja que els meus ingressos són inferiors a 40.000 euros. Sóc obligat tributari de l’impost?

  Amb caràcter general, són obligats tributaris de l’impost els empresaris o els professionals que realitzin els lliuraments de béns o prestin els serveis subjectes a l’impost. Atès que no té la consideració d’empresari o professional pel que fa a l’impost general indirecte, ja que els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats no superen la xifra anual de 40.000 euros i no ha optat per ser considerat com a tal, tampoc és obligat tributari del mateix impost.
  link Articles 5.4 i 52 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Base de tributació

  a) Lliurament de béns amb diferents tipus impositius

  Si efectuo el lliurament d’un lot de productes que estan subjectes a tipus de gravàmens diferents. puc aplicar un tipus de gravamen únic per tot el lot?

  No. Quan en una mateixa operació i per un preu únic es lliurin béns o es prestin serveis de diversa naturalesa, la base imposable que corresponent a cada un es determina en proporció al valor de mercat dels béns lliurats o dels serveis prestats.
  link Article 48 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Deduccions i devolucions

  a) Devolució

  Sóc metge i atès que s’aplica un tipus de gravamen superreduït del 0% a l’assistència a persones físiques, efectuada per professionals de la salut amb conveni vigent amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, sempre que el destinatari hi estigui afiliat o en sigui beneficiari i que l’acte estigui reemborsat, en cada període de liquidació la quantia de les quotes suportades és superior a la quantia de les quotes repercutides.
  Puc demanar la devolució de l’import al meu favor en qualsevol període de liquidació?

  No. Els obligats tributaris que no han pogut efectuar les deduccions originades en un període de liquidació mitjançant el procediment previst a l’article 68 per excedir contínuament la quantia de les mateixes deduccions de les quotes meritades, tenen dret a sol·licitar la devolució de l’import existent al seu favor el 31 de desembre de cada any a la declaració liquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’any mencionat.
  link Article 70 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Règims especials

  a) Base de tributació – Béns usats

  Sóc obligat tributari de l’IGI i em dedico a la compravenda de béns usats. M’he acollit recentment al règim especial de béns usats i voldria saber com es determina la quota de tributació corresponent a la transmissió de béns usats adquirits de persones no empresàries.

  La base de tributació de les entregues de béns a les quals s’aplica aquest règim especial està constituïda pel 10 per cent del preu de venda del bé usat que l’empresari subjecte a aquest règim hagi pactat amb el client final. L’obligat tributari repercuteix dins el preu final de la transmissió del bé usat l’import de la quota tributària de l’IGI que resulti d’aplicar el tipus de gravamen previst a la Llei a la base de tributació que resulti d’aplicar la regla prevista en l’apartat anterior.
  link Disposició addicional tercera – Llei 11/2013, del 23 de maig, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Obligacions formals i gestió de l'impost

  a) Facturació – Rebut bancari

  Sóc una persona física que té diversos locals comercials i sóc considerat empresari o professional als efectes de l’IGI.
  He d’emetre factures pels lloguers dels locals o el rebut del banc ja és suficient?

  1. De conformitat amb el que preveuen els articles 55 i 76 de la Llei, l’obligat tributari ha d’expedir i lliurar factures o documents substitutius per totes les seves operacions.
  2. Les factures o els documents substitutius poden ser de tres tipus:
      a ) factures completes
      b ) factures simplificades
      c ) tiquets
  3. Els obligats tributaris, amb caràcter general, han de documentar les seves transaccions mitjançant l’expedició d’una factura simplificada. No obstant això, han d’emetre una factura completa sempre que:
      a ) el destinatari de la transacció sigui empresari o professional;
      b ) el destinatari de la transacció ho sol•liciti;
      c ) es tracti d’operacions exemptes d’acord amb els articles 14 a 17 de la Llei; o
      d ) es tracti d’operacions no localitzades al territori andorrà.
  link Article 76 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
  link Article 33 – Decret del 24-10-2012 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte.

 • IRPF
 • IGI

IRPF - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • Base de tributació. Integració i compensació de rendes. Base de liquidació

  He tingut una pèrdua de capital com a conseqüència de la venda d’unes accions que vaig comprar fa cinc anys i que representen la majoria del capital en una societat. Puc compensar aquesta pèrdua amb els rendiments de treball percebuts?

  No, perquè són bases de tributació diferents. Només es pot compensar amb rendes del capital mobiliari o guanys de capital. No obstant això, el saldo negatiu de la base de tributació de l’estalvi es podrà compensar amb bases positives d’aquesta mateixa base durant els 10 anys següents.

  link Art. 10.2.c en relació amb l’article 32- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  Tinc bases de tributació negatives pendents de compensació de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. Les puc compensar en l’impost sobre la renda de les persones físiques?

  Sí, es poden compensar de la base de tributació general positiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques resultant durant els deu períodes impositius següents a l’any en què es va generar la base de tributació negativa de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques.

  link Disposició transitòria primera i article 31 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

  Com es determina la renda derivada d’actius financers, contractes d’assegurança, plans de pensions i altres instruments de previsió social adquirits o formalitzats abans de l’1 de gener de 2015?

  A l’efecte de determinar les rendes íntegres derivades d’actius financers adquirits abans del primer dia d’aplicació de la Llei de l’IRPF, es pren com a valor d’adquisició el valor normal de mercat de l’actiu a data 31 de desembre de 2014. Si es tracta de determinar l’import de les rendes íntegres del capital mobiliari procedents d’operacions de capitalització i de contractes d’assegurança de vida o invalidesa formalitzats abans del primer dia d’aplicació de la Llei de l’IRPF, únicament es computarà la part de tal renda que s’hagi generat a partir del primer de gener del 2015. I per determinar l’import de les rendes íntegres del treball procedents de pensions i altres prestacions similars, excloses les satisfetes per la CASS a què es refereixen les lletres c), d) i e) de l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei, derivades d’instruments formalitzats abans del primer dia d’aplicació de la Llei de l’IRPF, únicament es computarà la part de tal renda que s’hagi generat a partir de l’1 de gener del 2015.

  link Disposició addicional quarta - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre.

 • Reduccions personals i familiars

  Quines reducciones puc obtenir en funció de la meva situació personal i familiar?

  A més del mínim personal exempt de 24.000€, que es pot incrementar fins a 30.000 o 40.000 euros segons escaigui, sobre la base de tributació general s’apliquen les reduccions següents:

  • 750 € per cada descendent menor de 25 anys o ascendent major de 65 anys, que convisqui o depengui de vós i que no obtingui rendes anuals superiors a 12.000 €. Aquestes reduccions s’incrementen mitjançant l’aplicació d’un coeficient d’1,5 sobre el seu import per cada descendent o ascendent amb discapacitat, sense que s’exigeixi el compliment del requisit d’edat.

  • El 25% de la despesa anual de la hipoteca del vostre habitatge habitual, amb un màxim de 1.000 €.

  • Els plans de pensions, amb un màxim de 5.000 € o del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques.

  • La pensió compensatòria a favor del cònjuge i les anualitats per aliments, satisfetes ambdós d’acord amb la legislació civil o en compliment d’una resolució judicial o en execució d’un conveni regulador homologat judicialment o protocol·litzat notarialment.

  link Arts. 35, 36, 38 i 39 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per Llei 42/2014, de l'11 de desembre


  La reducció en la base de tributació pel meu fill menor de 25 anys, ens la podem aplicar el meu marit i jo? En cas negatiu, qui se l’aplica?

  Els dos cònjuges no es poden aplicar la totalitat de la reducció pel fill. L’import de la reducció es prorrateja entre ells a parts iguals, és a dir, la meitat cada cònjuge.

  link Art. 35.3- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  Sóc un treballador cotitzant a la CASS, i el meu sou anual brut no supera els 24.000 euros. Haig de fer alguna cosa?

  Si la vostra renda bruta anual no supera els 24.000 euros, com que esteu per sota del mínim exempt, no esteu subjectes a retenció de l’IRPF i per, tant, no heu de fer absolutament res.

  link Art. 35.1- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  El nostre fill menor de 25 anys estudia a Barcelona. Ens el podem deduir?

  Si el vostre fill menor de 25 anys conviu o depèn (econòmicament) de vosaltres i no obté rendes anuals superior a 12.000 euros, es pot reduir de la base de tributació la quantitat de 750 euros, que es prorrateja a parts iguals entre els cònjuges.

  link Art. 35.2.a - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  Hem tingut un fill l’1 de juny, hem de prorratejar per dies la reducció per descendent de 750 euros?

  No, per a l’aplicació del mínim familiar es tenen en compte les circumstàncies personals i familiars amb data 31 de desembre. Per tant, l’import de la reducció (750 euros) es prorrateja a parts iguals, és a dir, la meitat cada cònjuge.

  link Art. 36.2- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

   

  Sóc treballador cotitzant a la CASS i tinc una discapacitat. L’IRPF estableix algun tractament legal que tingui en compte la meva discapacitat?

  Sí, l’import del mínim personal exempt de 24.000 euros s’incrementa a 30.000 euros quan l’obligat tributari (el contribuent) és discapacitat.   

  link Article 35.1 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobra la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre.

 • Reducció mínim exempt de les rendes de l'estalvi

  He obtingut interessos bancaris per un import de 1.800 euros. L’aplicació de la reducció per mínim exempt de 3.000 euros em generarà una base de l’estalvi negativa de 1.200 euros?

  No, perquè l’aplicació de la reducció de 3.000 euros en concepte de mínim exempt de la base de l’estalvi només minora el saldo positiu, i no causa per si sola un resultat negatiu de la base de tributació de l’estalvi.

  link Art. 37 i 34 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 • Reducció per inversió en habitatge habitual

  La meva parella i jo som propietaris per meitats del pis on vivim, pel qual paguem una hipoteca. Quina quantitat ens podem deduir cada un?

  Us heu de prorratejar a parts iguals un import equivalent al 25 per cent de les quantitats satisfetes en el període impositiu per a l’adquisició de l’immoble que constitueixi o hagi de constituir el vostre habitatge habitual, incloent-hi les despeses originades per l’adquisició a càrrec de l’adquirent i, en cas de finançament per tercers, l’amortització, els interessos i les restants despeses associades al préstec. La quantia màxima de la reducció es de 1.000 euros per cada obligat tributari.

  link Art. 38.1 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  El mes de març del 2015 tinc previst comprar un immoble que serà el meu habitatge habitual. A l’hora de calcular l’import de la reducció per la inversió per l’adquisició de l’habitatge habitual, tinc en compte els 600 euros que es preveu pagar a la notaria per realitzar l’escriptura?

  Sí, perquè és una despesa originada per l’adquisició de l’habitatge habitual a càrrec de l’adquirent i serà satisfeta durant el període impositiu. Per tant, aquesta despesa forma part de la base de la reducció sobre la qual es pot aplicar el 25 per cent.

  link Art. 38.1 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  La meva parella i jo som propietaris d’un pis que tenim llogat a una tercera persona, pel qual paguem una hipoteca. Podem aplicar la reducció per inversió en habitatge habitual?

  No, perquè s’inclou dins el concepte d’habitatge el bé immoble que constitueix l’habitatge habitual i permanent de l’obligat tributari.

  link Art. 38.3 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 • Reducció per aportacions a instruments de previsió social i pensions compensatòries

  Cada mes poso de costat una quantitat en concepte de pla d’estalvi. Me la puc deduir?

  Els plans d’estalvi no són deduïbles de l’IRPF. En canvi, es pot reduir de la base de tributació de l’IRPF les aportacions a plans de pensions i altres instruments de previsió social habilitats per la legislació vigent del Principat d’Andorra.

  link Art. 39 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

  link Art. 7 - Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014.


  Des de l’1 de gener de 2000 realitzo aportacions de 1.200 € anuals a un pla de pensions que compleix els requisits establerts al Reglament del IRPF. El 31 de desembre del 2015 em jubilo i rebré un capital de jubilació de 25.000 €. La provisió matemàtica a data 31de desembre del 2014 d’aquest pla és de 22.000 €. Quin serà el rendiment íntegre reduït de l’operació en qüestió, tenint en compte que l’aportació realitzada durant el 2015 reduirà la base de tributació general, doncs aplicaré la reducció per aportacions a instruments de previsió social prevista a la Llei de l’IRPF?

  Les prestacions rebudes pels beneficiaris de plans de pensions, quan siguin percebudes pel partícip del pla, es consideren rendiments del treball.

  La renda integra derivada d’un pla de pensions es reduirà en l’import de les aportacions i contribucions fetes per aquesta persona, llevat que hagin reduït la base de tributació.

  Al tractar-se d’un pla formalitzat abans de l’entrada en vigor de l’IRPF, només es computarà la part de la renda que s’hagi generat a partir de l’ 1de gener del 2015, per lo que el capital rebut es reduirà en el valor de la provisió matemàtica a data 31de desembre del 2014.

  Per tant, el rendiment íntegre reduït derivat de l’operació en qüestió és de 3.000 € (25.000 € - 22.000 €).

  link Art.12.2d, art.12.3 i disposició addicional quarta - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre.

  link Art.7 Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014 de l’IRPF.


  Des de l’1 de gener de 2000 realitzo aportacions de 1.200 € anuals a un pla de pensions que compleix els requisits establerts en el Reglament del IRPF. El 31 de desembre del 2015 em jubilo i rebré un capital de jubilació de 25.000 €. La provisió matemàtica a 31 de desembre del 2014 d’aquest pla és de 22.000 €. Quin serà el rendiment íntegre reduït de l’operació en qüestió, tenint en compte que l’aportació realitzada durant el 2015 NO reduirà la base de tributació general, doncs no aplicaré la reducció per aportacions a instruments de previsió social prevista a la Llei de l’IRPF?

  Les prestacions rebudes pels beneficiaris de plans de pensions, quan siguin percebudes pel partícip del pla, es consideren rendiments del treball.

  La renda integra derivada d’un pla de jubilació es reduirà en l’import de les aportacions i contribucions fetes per aquesta persona, llevat que hagin reduït la base de tributació.

  Al tractar-se d’un pla formalitzat abans de l’entrada en vigor de l’IRPF, només es computarà la part de la renda que s’hagi generat a partir de l’ 1 de gener del 2015, per lo que el capital rebut es reduirà en el valor de la provisió matemàtica a data 31 de desembre del 2014.

  En el cas en qüestió, des de l’1 de gener del 2015 fins al 31 de desembre del 2015 l’obligat tributari ha realitzat aportacions al pla de jubilació que no han reduït la seva base de tributació general per un valor de 1.200 €.

  Per tant, el rendiment íntegre reduït derivat de l’operació en qüestió és de 1.800 € (25.000 € – 22.000 € – 1.200 €)

  link Art.12.2d, art.12.3 i disposició addicional quarta - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre.

  link Art.7 - Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014, de l’IRPF.

 • Període impositiu, meritació i imputació temporal de rendes

  L’empresa per a la qual treballo no em va pagar les tres últimes nòmines de l’any anterior. Malgrat que no les he cobrat, les haig de declarar, o les declararé quant les cobri?

  Si bé la norma general estableix que les rendes s’imputen quan resultin exigibles, quan per circumstàncies justificades no imputables a l’obligat tributari els rendiments del treball es percebin en períodes impositius diferents dels períodes en què són exigibles, aquestes rendes s’han d’incloure en la declaració de l’exercici en què es percebin.

  link Art. 42.2.b - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 • Tipus de gravamen, quota de tributació, quota de liquidació, bonificació per obtenció de rendes del treball, d'activitats econòmiques o del capital mobiliari

  Com a conseqüència d’aplicar-me les deduccions sobre la quota de tributació que em corresponen, la quota de liquidació és negativa. Tinc dret a beneficiar-me d’aquest resultat?

  En aquesta declaració no, perquè la quota de liquidació no pot ser mai negativa com a conseqüència de l’aplicació de la bonificació i les deduccions previstes en la Llei. Com a mínim, es consigna “0”, sense perjudici que els saldos vius de determinades deduccions que no s’hagin pogut aplicar per insuficiència de quota es puguin deduir de la quota de tributació en els tres exercicis següents.

  link Art. 45.2, 47.2, 48.3 i 49 c - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 • Deduccions per eliminar la doble imposició, deducció per creació de llocs de treball i per inversions

  Si no puc aplicar la deducció per doble imposició interna pels impostos comunals satisfets, perdo aquest dret?

  No, el saldo viu d’aquesta deducció que no s’hagi pogut aplicar per falta de quota, disposa dels tres exercicis següents per poder deduir-lo de la quota de tributació.

  link Art. 47.2 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  He percebut dividends i altres rendes de capital mobiliari procedents de països diferents. A l’hora d’aplicar la deducció per eliminar la doble imposició internacional, la deducció es calcula de forma separada per cada país o es calcula de forma conjunta?

  La deducció s’ha de calcular de forma conjunta per a totes les rendes obtingudes a l’estranger.

  link Art. 48.3 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  Tinc quantitats pendents de deducció per insuficiència de quota de l’impost sobre les activitats econòmiques. Les puc aplicar en l’impost sobre la renda de les persones físiques?

  Els obligats tributaris que a l’inici de l’any 2015 tinguin deduccions pendents d’aplicació d’acord amb el que preveu la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, les poden deduir de la quota de tributació de l’impost sobre la renda de les persones físiques dels tres exercicis posteriors.

  link Disposició transitòria segona - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 • Regles generals dels pagaments a compte. Quota diferencial

  Cal aplicar retenció sobre la renda del treball pel sou que pago al servei domèstic de la casa?

  Les persones físiques que no realitzen activitats econòmiques no estan obligades a practicar retenció o ingrés a compte en concepte de pagament a compte de l’IRPF quan satisfacin rendes del treball. Així, doncs, les quantitats pagades al servei domèstic de la llar no estan subjectes a retenció a compte de l’IRPF.

  link Art. 50, 2 i 3 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  Estan obligades a practicar retenció o ingrés a compte de l’IRPF les comunitats de propietaris?

  Les comunitats de propietaris només estaran obligades a practicar retenció o ingrés a compte de l’IRPF quan satisfacin o abonin rendes gravades per aquest impost. Per exemple, en relació amb el personal que tinguin contractat, quan les normes aplicables determinin un percentatge de retenció superior a zero a les rendes que s’han de satisfer a l’obligat tributari.

  link Art. 50.2 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  Si l’import de les retencions o els pagaments fraccionats determinen a la declaració de l’IRPF una quota diferencial negativa, quin termini té l’Administració per retornar l’excés?

  Si la quota diferencial resultant de la declaració resulta negativa, el ministeri encarregat de les finances, si escau, ha de practicar la liquidació provisional dins els tres mesos següents computats des del moment en què s’hagi presentat la declaració. Si no es practica liquidació provisional en aquest termini, s’ha de tornar d’ofici aquesta quota, sense perjudici de la pràctica de les ulteriors liquidacions que escaiguin. Si transcorre l’esmentat termini de tres mesos sense que s’hagi ordenat la devolució per causa imputable al ministeri, s’ha d’aplicar a la quantitat pendent de devolució l’interès legal.

  link Arts. 52 i 58 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 • Retencions i ingressos a compte sobre les rendes del treball

  El percentatge de retenció o ingrés a compte sobre les rendes del treball proposat per la CASS corresponent al període impositiu 2015 és aplicable durant tot l’any?

  És aplicable durant l’any 2015 excepte que el pagador de les rendes sol•liciti al ministeri encarregat de les finances, durant el primer trimestre de l’any, la modificació d’aquest percentatge, tenint en compte l’import de les rendes del treball satisfetes durant l’any 2014, o bé que l’obligat tributari presenti en qualsevol moment de l’any al ministeri una comunicació que reflecteixi informació personal o econòmica rellevant per a la determinació del percentatge indicant, així mateix, l’import de les retribucions, tant fixes com variables, que preveu rebre del pagador durant l’any 2015. El ministeri comunicarà el nou percentatge al pagador de les rendes no més tard del dia 15 del mes posterior a la finalització del trimestre en el qual ha rebut la comunicació.

  link Disposició addicional primera, apartat 2 – Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014 de l’IRPF.


  Quina incidència tenen les retribucions del treball variables en el càlcul del percentatge de retenció o ingrés a compte de l’IRPF?

  En cas que l’obligat tributari rebi una retribució de caràcter variable, així com qualsevol altre tipus de complement l’import del qual no sigui fix, la base per determinar el tipus de retenció i ingrés a compte inclourà, com a mínim, aquestes retribucions corresponents al període impositiu immediatament anterior, excepte que l’obligat tributari pugui acreditar de manera objectiva un import diferent. En cas que l’obligat tributari no hagi disposat d’una retribució variable l’any immediatament anterior al període impositiu en curs, el percentatge de retenció i ingrés a compte es determinarà segons una estimació realitzada pel pagador de les rendes.

  link Art. 51.3 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  En el cas que es produeixin variacions en l’import de les rendes del treball a satisfer a l’empleat, o bé modificació de les dades personals i econòmiques de l’obligat tributari, quan s’aplica el nou percentatge de retenció?

  La regularització del percentatge de retenció o ingrés a compte sobre les rendes del treball sotmeses a l’obligació de cotització a través de la Caixa Andorrana de Seguretat Social s’aplicarà trimestralment.

  link Art. 10.3 i 11.c – Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014 de l’IRPF.


  Si l’import retingut o ingressat compte de l’IRPF ha estat excessiu o insuficient perquè les rendes del treball percebudes han resultat diferents de les previstes o cobrades l’any anterior, s’ha de regularitzar la diferència?

  A la finalització del període impositiu, el ministeri encarregat de les finances porta a terme una regularització extraordinària de les retencions i dels ingressos a compte practicats sobre les rendes del treball satisfetes als obligats tributaris. A aquest efecte, el ministeri calcula, per cada obligat tributari, l’import de les retencions i ingressos a compte corresponents a la totalitat de les rendes del treball obtingudes per ells durant el període impositiu i emet la corresponent proposta de liquidació parcial, adreçada a l’obligat tributari, per la diferència, positiva o negativa, entre les retencions i ingressos a compte efectivament practicats durant el període impositiu i els resultants del nou càlcul.

  link Art. 21 – Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014 de l’IRPF.


  Tinc l’obligació d’informar el meu patró de les meves dades personals?

  Si la renda del treball obtinguda està sotmesa a l’obligació de cotització de la CASS, no teniu cap obligació d’informar el vostre patró de les vostres dades personals, perquè les podreu comunicar a l’Administració tributària a través del formulari 315.

  link Art. 51.4 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

  link Art. 13 - Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014.


  Estic de baixa des de fa uns mesos. Haig de fer algun tràmit especial?

  No heu de fer res, perquè quan l’obligat tributari que obté rendes del treball passa a una situació de baixa laboral temporal, el percentatge de retenció aplicable sobre les rendes que, en concepte de prestació econòmica per incapacitat temporal, rebi a partir d’aquest moment, serà el mateix que el percentatge que resultava aplicable sobre les rendes que rebia abans de començar la situació de baixa.

  link Art. 9.6 – Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014 de l’IRPF.

  La meva esposa i el meu fill treballen habitualment amb mi i cotitzen a la CASS pel règim d’autònoms. Haig de practicar retenció sobre la quantitat que els pago? En cas afirmatiu, com s’ingressen aquestes retencions?


  Si la cotització pel règim d’autònoms (treballadors per compte propi) és correcta, perquè cotitzen com a persones que duen a terme una activitat per compte propi, la quantitat que perceben es considera renda procedent de la realització d’activitats econòmiques i la seva esposa i fill han de presentar la declaració censal (formulari 001) a l’Administració tributària. En aquest cas vostè no ha de practicar cap retenció, però l’esposa i el fill estan obligats a presentar un pagament fraccionat. Ara bé, si el que perceben l’esposa i el fill és un salari, haurien de cotitzar pel règim general de la CASS i el sou constitueix per a ells renda del treball; per això, en aquest supòsit sí que cal practicar retenció sobre les quantitats satisfetes, que s’ingressen mensualment a través del formulari conjunt amb el corresponent a les cotitzacions a la CASS.  

  Arts. 12.1.a, 14.1, 50.4, 7 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
  Arts 5, 18.1 - Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014, de l’IRPF.

 • Retencions i ingressos a compte sobre les rendes del capital mobiliari

  Com ho puc fer perquè el banc no practiqui retenció sobre els interessos del compte o els comptes, atès que no superaran en cap cas els 3.000 euros?

  Podeu sol·licitar al banc, mitjançant el formulari 345, que minori la base sobre la qual s’aplica el percentatge de retenció en l’import de la reducció prevista a la Llei de l’impost. Aquesta comunicació s’ha de produir quan, basant-se en una estimació raonable de l’import de la totalitat de les rendes del capital mobiliari que espereu obtenir durant el període impositiu, entengueu que les rendes corresponents al compte, dipòsit, actiu o contracte respecte del qual s’exerceix l’opció podran gaudir de la reducció de 3.000 euros.

  link Art. 51.4 i 37 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

  link Art. 23 - Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014.


  Sóc treballador assalariat, però també he obtingut 1.000 euros anuals d’interessos d’uns diners que tinc estalviats al banc. Què he de fer perquè l’entitat no m’apliqui la retenció sobre aquests interessos quan no arribin a 3.000 euros?

  Comunicar a la persona o l’entitat pagadora que l’import dels interessos que percebeu anualment no supera l’import de 3.000 euros, mitjançant el formulari 345.

  link Art. 51.4 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 • Pagaments fraccionats

  Voldria saber com es calcula el pagament fraccionat que haig de fer el mes de setembre com a pagament a compte de l’IRPF de la meva activitat econòmica.

  El pagament fraccionat es calcula aplicant el percentatge del 50% sobre la quota de liquidació del període impositiu immediatament anterior. No obstant això, es pot determinar l’import del pagament fraccionat aplicant un percentatge del 5 per cent sobre les rendes netes procedents d’activitats econòmiques obtingudes en el període impositiu immediatament anterior. L’exercici d’aquesta opció es fa en el moment de presentar la declaració corresponent al pagament fraccionat i no vincula per a futurs períodes impositius.

  link Art. 5 – Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/2014 de l’IRPF.


  Sóc titular d’una activitat econòmica. Com que l’any 2014 no existia l’IRPF, voldria saber la forma de calcular l’import del pagament fraccionat del període impositiu 2015.

  Per determinar el pagament fraccionat que s’ha d’efectuar l’any 2015 es pren la quota de liquidació o, si escau, la renda neta corresponent a l’impost sobre la renda d’activitats econòmiques en relació amb l’any 2014, que és l’últim exercici tancat abans de l’aplicació de la Llei de l’IRPF.

  link Disposició addicional tercera - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  Sóc empresari. El pagament a compte que he fet cada any durant el mes de setembre canvia ara amb l’IRPF?

  Efectivament, el pagament a compte a partir de l’entrada en vigor de l’IRPF (1 de gener del 2015), continua fent-se durant el mes setembre però la manera de calcular-lo canvia, abans era el 50% de la quota de liquidació de l’impost sobre activitats econòmiques de l’exercici anterior, i ara l’obligat tributari té dos opcions:

  1. El 50% de la quota de liquidació de l’IRPF de l’exercici anterior, i en aquest cas la quota de liquidació és possible que inclogui altres rendes que les provinents d’activitats econòmiques.

  2. L’obligat tributari, en el moment de realitzar la declaració, pot escollir l’opció de realitzar el pagament a compte corresponent al 5% de les rendes netes procedents de les activitats econòmiques obtingudes en l’exercici immediatament anterior.

  link Art. 51.8 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


  He de fer pagament a compte el primer any que començo l’activitat econòmica?

  No, perquè per calcular el pagament a compte es té en compte el 50% de la quota de liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici anterior o bé el 5% sobre de les rendes netes procedents de les activitats econòmiques obtingudes en l’exercici immediatament anterior.

  link Art. 51.8 - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 • Aspectes generals

  a) Meritació de les importacions

  En quin moment merita l’impost en les importacions de béns?

  En les importacions de béns, la meritació de l’impost es produeix en el moment en què té o hagués tingut lloc la meritació dels drets a la importació, d’acord amb la legislació duanera, independentment que aquestes importacions estiguin o no subjectes als drets a la importació mencionats. La meritació de l’impost és independent del moment del seu pagament.
  link Article 46 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Fet generador i operacions no subjectes

  a) Fet generador

  Quin és el fet generador de l’impost?

  Estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.
  link Article 4 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Exempcions

  a) Exportacions de béns

  He de repercutir l’IGI en una exportació de béns?

  Els lliuraments de béns expedits o transportats fora del territori andorrà estan exempts de l’impost general indirecte, i en conseqüència els obligats tributaris no han de traslladar o repercutir
  l’impost per aquestes operacions.
  link Article 14 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Lloc de realització del fet generador

  a) Lliurament de mercaderia dins del territori andorrà

  Sóc un proveïdor de mercaderies establert a Andorra i he venut un palet de productes a un client també establert a Andorra. He de considerar aquest lliurament localitzat a Andorra?

  Quan els béns són expedits o transportats pel proveïdor, per l’adquirent o per un tercer, s’ha de considerar que el lliurament està localitzat en el territori en què l’expedició o el transport s’inicien.
  En aquest cas, atès que el transport s’inicia en territori andorrà, s’ha de considerar aquest lliurament localitzat a Andorra.
  link Article 42 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

  b) Prestació de servei d'empresari no establert a empresari establert

  Quan un empresari no establert a Andorra presta un servei a un empresari establert, s'ha de considerar aquesta prestació de servei localitzada a Andorra?

  Per norma general, les prestacions de serveis realitzades per un empresari no establert a Andorra a un empresari establert en aquest territori s'entenen localitzades a Andorra, excepte en els casos específics en què no s'entenen localitzades en territori andorrà i les regles especials previstes a la normativa.
  link Articles 43 i 44 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte.

 • Obligats tributaris

  a) Prestacions de servei

  Sóc una persona física que té pisos llogats, els quals em reporten uns ingressos anuals de 25.000 euros. No tinc cap altra activitat econòmica, i no vull ser considerat empresari o professional als efectes de l’IGI, ja que els meus ingressos són inferiors a 40.000 euros. Sóc obligat tributari de l’impost?

  Amb caràcter general, són obligats tributaris de l’impost els empresaris o els professionals que realitzin els lliuraments de béns o prestin els serveis subjectes a l’impost. Atès que no té la consideració d’empresari o professional pel que fa a l’impost general indirecte, ja que els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats no superen la xifra anual de 40.000 euros i no ha optat per ser considerat com a tal, tampoc és obligat tributari del mateix impost.
  link Articles 5.4 i 52 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Base de tributació

  a) Lliurament de béns amb diferents tipus impositius

  Si efectuo el lliurament d’un lot de productes que estan subjectes a tipus de gravàmens diferents. puc aplicar un tipus de gravamen únic per tot el lot?

  No. Quan en una mateixa operació i per un preu únic es lliurin béns o es prestin serveis de diversa naturalesa, la base imposable que corresponent a cada un es determina en proporció al valor de mercat dels béns lliurats o dels serveis prestats.
  link Article 48 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Deduccions i devolucions

  a) Devolució

  Sóc metge i atès que s’aplica un tipus de gravamen superreduït del 0% a l’assistència a persones físiques, efectuada per professionals de la salut amb conveni vigent amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, sempre que el destinatari hi estigui afiliat o en sigui beneficiari i que l’acte estigui reemborsat, en cada període de liquidació la quantia de les quotes suportades és superior a la quantia de les quotes repercutides.
  Puc demanar la devolució de l’import al meu favor en qualsevol període de liquidació?

  No. Els obligats tributaris que no han pogut efectuar les deduccions originades en un període de liquidació mitjançant el procediment previst a l’article 68 per excedir contínuament la quantia de les mateixes deduccions de les quotes meritades, tenen dret a sol·licitar la devolució de l’import existent al seu favor el 31 de desembre de cada any a la declaració liquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’any mencionat.
  link Article 70 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Règims especials

  a) Base de tributació – Béns usats

  Sóc obligat tributari de l’IGI i em dedico a la compravenda de béns usats. M’he acollit recentment al règim especial de béns usats i voldria saber com es determina la quota de tributació corresponent a la transmissió de béns usats adquirits de persones no empresàries.

  La base de tributació de les entregues de béns a les quals s’aplica aquest règim especial està constituïda pel 10 per cent del preu de venda del bé usat que l’empresari subjecte a aquest règim hagi pactat amb el client final. L’obligat tributari repercuteix dins el preu final de la transmissió del bé usat l’import de la quota tributària de l’IGI que resulti d’aplicar el tipus de gravamen previst a la Llei a la base de tributació que resulti d’aplicar la regla prevista en l’apartat anterior.
  link Disposició addicional tercera – Llei 11/2013, del 23 de maig, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

 • Obligacions formals i gestió de l'impost

  a) Facturació – Rebut bancari

  Sóc una persona física que té diversos locals comercials i sóc considerat empresari o professional als efectes de l’IGI.
  He d’emetre factures pels lloguers dels locals o el rebut del banc ja és suficient?

  1. De conformitat amb el que preveuen els articles 55 i 76 de la Llei, l’obligat tributari ha d’expedir i lliurar factures o documents substitutius per totes les seves operacions.
  2. Les factures o els documents substitutius poden ser de tres tipus:
      a ) factures completes
      b ) factures simplificades
      c ) tiquets
  3. Els obligats tributaris, amb caràcter general, han de documentar les seves transaccions mitjançant l’expedició d’una factura simplificada. No obstant això, han d’emetre una factura completa sempre que:
      a ) el destinatari de la transacció sigui empresari o professional;
      b ) el destinatari de la transacció ho sol•liciti;
      c ) es tracti d’operacions exemptes d’acord amb els articles 14 a 17 de la Llei; o
      d ) es tracti d’operacions no localitzades al territori andorrà.
  link Article 76 – Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
  link Article 33 – Decret del 24-10-2012 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte.

S’informa de les oficines habilitades per rebre les tramitacions gestionades pel Departament de Tributs i de Fronteres. Els tràmits esmentats han de ser presentats exclusivament a les oficines designades, i per tant no es poden presentar en altres centres d’atenció ciutadana ni del Servei de Tràmits de l’Administració.

 • Oficina Tributària de Tramitació i Atenció al Públic

  Ubicació: Baixada del Molí, 26 (al costat d’Andorra Televisió) - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: 885 005.

  Horaris d’atenció al públic: els de l’Administració general.

  Festius: festius de l’Administració general, i festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, autoliquidacions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a qualsevol tribut nacional excepte els impostos especials i els percebuts amb motiu d’operacions de comerç exterior de mercaderies.

  - Declaracions i ingressos de les retencions practicades, en aplicació de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.

  - Altes, baixes, modificacions o certificacions, en relació amb el cens d’obligats tributaris.

  - Sol·licituds de fraccionament, ajornament, o compensació de deutes tributaris.

  - Sol·licituds de certificats de no-deute tributari.

  - Sol·licituds d’informació tributària.

 • Despatx central de Duana

  Ubicació: av. Fiter i Rossell, 2, bloc A - AD700 Escaldes-Engordany.

  Telèfon: +376 879 900.

  Horaris d’atenció al públic: els de l’Administració general.

  Festius: festius de l’Administració general, i festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Escaldes-Engordany.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Sol·licituds de fraccionament, ajornament, o compensació de deutes duaners.

  - Sol·licituds de certificats de no-deute tributari.

  - Sol·licituds d’informació en matèria duanera.

  - Sol·licituds de règims econòmics duaners.

  - Sol·licituds de llicències i tràmits vinculats amb mercaderies sensibles.

  - Declaracions dels impostos especials relatives a refinadors o destil·ladors.

  - Sol·licituds de devolució dels impostos especials per a transportistes professionals.

  - Sol·licituds d’alta, baixa o modificació de garanties bancàries destinades a cobrir operacions de comerç exterior.

  - Sol·licituds d’alta, baixa, modificació o certificacions lligades als impostos especials.

  - Sol·licituds de procediments simplificats d’importació o exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana de Sant Julià de Lòria

  Ubicació: frontera hispanoandorrana.

  Telèfon: +376 841 090.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 7 a les 20 h i dissabtes de les 8 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12).

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

  - Declaracions de transport transfronterer de diners en efectiu que entren o surten del Principat d’Andorra.

  - Sol·licituds de certificacions d’origen.

  - Sol·licituds de títols de trànsit comunitari.

  - Declaració de prestació de serveis de les empreses estrangeres que vénen a prestar serveis.

 • Despatx de control nacional juxtaposat de Porta

  Ubicació: frontera francoandorrana.

  Telèfon: +376 755 125.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8 a les 20 h i dissabtes de les 8 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12).

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

  - Declaracions de transport transfronterer de diners en efectiu que entren o surten del Principat d’Andorra.

  - Sol·licituds de certificacions d’origen.

  - Sol·licituds de títols de trànsit comunitari.

  - Declaració de prestació de serveis de les empreses estrangeres que vénen a prestar serveis.

 • Despatx de Duana de Correus del Pas de la Casa

  Ubicació: c/ de Bearn, 3, local 2 - Pas de la Casa AD200 Encamp.

  Telèfon: 330917.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 10 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12) i els fixats pel Comú d’Encamp.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana Andorrana a Correus espanyols

  Ubicació: c/ Joan Maragall, 10 - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: +376 827 205.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8.30 a les 14.30 h.

  Festius: els de l’Administració general i els festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o l’exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana Andorrana a Correus francesos

  Ubicació: c/ Pere d’Urg, 1 - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: +376 827 201.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8.30 a les 13.30 h.

  Festius: els de l’Administració general i els festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o l’exportació de mercaderies.