Atenció telefònica: + 376 885 005 // +147

Destacats

1000x355 liquidar IAE Mia

1000x355 IGI mensual Mia

Impostos i taxes

S’informa de les oficines habilitades per rebre les tramitacions gestionades pel Departament de Tributs i de Fronteres. Els tràmits esmentats han de ser presentats exclusivament a les oficines designades, i per tant no es poden presentar en altres centres d’atenció ciutadana ni del Servei de Tràmits de l’Administració.

 • Oficina Tributària de Tramitació i Atenció al Públic

  Ubicació: Baixada del Molí, 26 (al costat d’Andorra Televisió) - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: 885 005.

  Horaris d’atenció al públic: els de l’Administració general.

  Festius: festius de l’Administració general, i festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, autoliquidacions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a qualsevol tribut nacional excepte els impostos especials i els percebuts amb motiu d’operacions de comerç exterior de mercaderies.

  - Declaracions i ingressos de les retencions practicades, en aplicació de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.

  - Altes, baixes, modificacions o certificacions, en relació amb el cens d’obligats tributaris.

  - Sol·licituds de fraccionament, ajornament, o compensació de deutes tributaris.

  - Sol·licituds de certificats de no-deute tributari.

  - Sol·licituds d’informació tributària.

 • Despatx central de Duana

  Ubicació: av. Fiter i Rossell, 2, bloc A - AD700 Escaldes-Engordany.

  Telèfon: +376 879 900.

  Horaris d’atenció al públic: els de l’Administració general.

  Festius: festius de l’Administració general, i festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Escaldes-Engordany.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Sol·licituds de fraccionament, ajornament, o compensació de deutes duaners.

  - Sol·licituds de certificats de no-deute tributari.

  - Sol·licituds d’informació en matèria duanera.

  - Sol·licituds de règims econòmics duaners.

  - Sol·licituds de llicències i tràmits vinculats amb mercaderies sensibles.

  - Declaracions dels impostos especials relatives a refinadors o destil·ladors.

  - Sol·licituds de devolució dels impostos especials per a transportistes professionals.

  - Sol·licituds d’alta, baixa o modificació de garanties bancàries destinades a cobrir operacions de comerç exterior.

  - Sol·licituds d’alta, baixa, modificació o certificacions lligades als impostos especials.

  - Sol·licituds de procediments simplificats d’importació o exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana de Sant Julià de Lòria

  Ubicació: frontera hispanoandorrana.

  Telèfon: +376 841 090.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 7 a les 20 h i dissabtes de les 8 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12).

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

  - Declaracions de transport transfronterer de diners en efectiu que entren o surten del Principat d’Andorra.

  - Sol·licituds de certificacions d’origen.

  - Sol·licituds de títols de trànsit comunitari.

  - Declaració de prestació de serveis de les empreses estrangeres que vénen a prestar serveis.

 • Despatx de control nacional juxtaposat de Porta

  Ubicació: frontera francoandorrana.

  Telèfon: +376 755 125.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8 a les 20 h i dissabtes de les 8 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12).

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

  - Declaracions de transport transfronterer de diners en efectiu que entren o surten del Principat d’Andorra.

  - Sol·licituds de certificacions d’origen.

  - Sol·licituds de títols de trànsit comunitari.

  - Declaració de prestació de serveis de les empreses estrangeres que vénen a prestar serveis.

 • Despatx de Duana de Correus del Pas de la Casa

  Ubicació: c/ de Bearn, 3, local 2 - Pas de la Casa AD200 Encamp.

  Telèfon: 330917.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 10 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12) i els fixats pel Comú d’Encamp.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana Andorrana a Correus espanyols

  Ubicació: c/ Joan Maragall, 10 - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: +376 827 205.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8.30 a les 14.30 h.

  Festius: els de l’Administració general i els festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o l’exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana Andorrana a Correus francesos

  Ubicació: c/ Pere d’Urg, 1 - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: +376 827 201.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8.30 a les 13.30 h.

  Festius: els de l’Administració general i els festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o l’exportació de mercaderies.

Tarifa exterior comuna (TEC)

Que és la tarifa exterior comuna?

La tarifa exterior comuna (TEC) és un dret de duana que s'aplica en tot el territori duaner de la Unió Europea quan s'importen béns de països tercers en aquest territori. Andorra va signar l'any 1990 un Acord amb la Unió Europea en el qual s'estableix una Unió Duanera pels productes industrials (es tracta dels productes 25 a 97 del sistema harmonitzat). Quan s'importen a Andorra productes industrials que provenen d'un territori que no és el territori de la Unió Europea , Andorra aplica el mateix dret duaner (aranzel) i en les mateixes condicions que la resta de països de la unió Europea.

Qui ha de pagar la taxa sobre el consum?

Els importadors dels productes importats, així com els viatgers que portin o transportin productes industrials a l'entrar a Andorra i que provinguin d'un territori de fora de la Unió Europea (ex. la persona o l'empresa que importi a Andorra un ordenador que ha adquirit a Estats Units i no ha pagat prèviament la TEC en el moment d'entrar a la Unió Europea i l'importa a Andorra o la persona o empresa que hagi adquirit un vehicle al Japó i no ha pagat prèviament la TEC en el moment d'entrar a la Unió Europea i l'importa a Andorra).

Com i quan s'ha de fer el pagament?

La norma general és que el pagament s'ha de fer en el moment de la entrada dels béns al Principat.

No obstant la normativa permet altres modalitats subjectes a autorització.

L'import a pagar varia en funció del producte importat i la Unió Europea fixa els tipus impositius aplicables a cada producte. Consulta de drets de duana TEC a la base de dades TARIC.

Quan l'import a pagar s'aplica sobre el valor de la factura, s'ha d'afegir a aquest valor, les despeses d'embalatge, ports, comissions, transport assegurances que no hagin estat incloses en la factura fins al primer punt d'entrada al territori de la Unió Europea.

> Més informació

 

Taxes sobre el consum

Què és la taxa sobre el consum?
La taxa sobre el consum és un dret de duana que s'aplica sobre els productes agrícoles que s'importen en territori andorrà. Es tracta dels productes 1 a 24 del sistema harmonitzat i que no estan coberts per l'acord d'Unió duanera.

Qui ha de pagar la taxa sobre el consum?
Els destinataris dels béns importats siguin propietaris, adquirents o cessionaris dels productes agrícoles, així com els viatgers pels productes agrícoles que portin o transportin a l'entrar a Andorra.

Com i quan s'ha de fer el pagament?
La norma general és que el pagament s'ha de fer en el moment de la entrada dels béns al Principat.

No obstant la normativa permet altres modalitats subjectes a autorització.

L'import a pagar varia en funció del bé importat i la llei estableix diferents tipus impositius que en general varien entre el 0%, 1%, 2% i 3%, però també hi ha productes amb tipus impositius específics com alguns animals vius, les begudes alcohòliques o els tabacs.

Aquests tipus s'apliquen sobre el valor de la factura dels béns en el moment de la importació, excepte per aquells tipus impositius que s'apliquen per unitat (animal, kg, litre, etc.)

Quan l'import a pagar s'aplica sobre el valor de la factura, s'ha d'afegir a aquest valor, les despeses d'embalatge, ports, comissions, transport assegurances que no hagin estat incloses en la factura.

link Consulta de la taxa sobre el consum a la tarifa de la Nomenclatura General de Productes

link Més informació

Legislació

link Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum (26/06/1991) 
link Llei de modificació de la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985, i de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte, del 26 de juny de 1991 (27/11/1993) 
link Llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum (30/06/1995) 
link Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum (11/07/1996) 
link Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum (13/11/1997) 
link Llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum (4/06/1998) 
link Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum (10/12/1998) 
link Llei de 2/2003 del 24 de gener, de modificació de la tarifa general de taxes de consum (24/01/2003) 
link Llei 5/2004, el 14 d'abril, del Codi de Duana (14/04/2004) 29/2000

 

 • ISI Assegurances - Impost indirecte sobre els serveis d'assegurança

  Fet generador: Les prestacions de serveis d'assegurança que tinguin com a objecte la cobertura de riscs de tota classe.

  Resten fora del marc d'aquesta Llei:

  a) El règim de la seguretat social

  b) Els productes de capitalització tals com fons de pensions, plans de jubilació o altres productes que tinguin la mateixa naturalesa.

  Obligat tributari: Les entitats asseguradores quan realitzin les operacions gravades per l'impost.

  Base de tributació: Està constituïda per l'import total de la prima o quota que hagi de satisfer el prenedor de l'assegurança.

  Tipus: 4%

  Exempcions:

  a) Operacions de reassegurança
  b) Operacions d'assegurança relacionades amb el transport internacional de mercaderies
  c) Operacions d'assegurança que tinguin per objecte exclusiu la cobertura de prestacions complementàries als afiliats de la CASS, fins al límit de les seves tarifes de responsabilitat i, sempre que el dret a aquestes prestacions estigui condicionat pel dret de reemborsament per part de la CASS

 

 • ITP - Impost indirecte sobre les transmissions patrimonials

  Fet generador: Les transmissions de tota classe de béns immobles així com la constitució i la cessió de drets reals sobre els béns immobles.

  Obligat tributari: Els adquirents dels béns o drets objecte de la transmissió, o aquells a favor dels quals es constitueixi o cedeixi un dret real.

  Base de tributació: Constituit pel valor real dels béns transmesos o del dret que es constitueix o cedeix.

  Tipus: 8 4% (govern 2,5% - comuns 1,5%)

  Exempcions:

  - Transmissions realitzades per: El Consell General, el Govern, els comuns, els quarts, les entitats parapúbliques o de dret públic, els coprínceps i l'Església.

  - Entre els cònjuges en el marc de la separació matrimonial. Constitucions o cessions de drets reals de garantia. Entre cònjuges o unions estables de parella.

  - Transmissions d'accions i/o de participacions de societats entre cònjuges, o unions estables de parella o les realitzades entre persones físiques que tinguin un grau de parentiu fins al tercer grau.

  - Aportacions de béns immobles o de drets reals a societats en què tots els accionistes tinguin entre ells un parentiu fins al tercer grau.

  - Transmissionst de béns immobles entre societats en què tots els seus membres tinguin entre ells un parentiu fins al tercer grau.

  - Aportacions de béns immobles o de drets reals sobre els mateixos béns realitzades a societats del mateix grup.

  - Transmissions de béns immobles i també les constitucions o cessions lucratives de drets reals realitzades a favor d'entitats sense ànim de lucre o a favor d'associacions.

  - Transmissions que efectuïn els administrats per a la reparcel·lació dels terrenys de la seva propietat que hagin quedat continguts en una unitat d'actuació definida en els plans d'urbanisme parroquials.

  - Transmissions, oneroses o lucratives, de béns immobles realitzades a favor de persones físiques.

 • Plusvàlua

  Fet generador: Les plusvàlues que es posin de manifest en les transmissions patrimonials, oneroses o lucratives “inter vivos”, de tota classe de béns immobles, així com en la constitució o en la cessió de drets reals sobre els béns immobles.

  Obligat tributari: Les persones físiques o jurídiques que transmeten els béns immobles o drets reals sobre els mateixos béns.

  Base de tributació: Està constituïda per la diferència positiva entre el valor real dels béns transmesos o del dret que es constitueix o cedeix, i el seu valor d'adquisició.

  Tipus: de l' 1% al 15%

  Exempcions:

  - Consell General, Govern, comuns, quarts, entitats parapúbliques, els coprínceps i l'església.

  - Donacions entre cònjuges en el marc de la dissolució i liquidació del règim econòmic del matrimoni.

  - Donacions entre cònjuges o unions estables de parella o entre persones físiques que tinguin un grau de parentiu fins a tercer grau.

  - Donacions d'accions i/o de participacions de societats entre cònjuges o unions estables de parella o persones que tinguin un grau de parentiu fins a tercer grau.

  - Aportacions de béns immobles o de drets de persones físiques a societats.

  - Donacions entre societats.

  - Aportacions de béns immobles o drets entre societats que pertanyin al mateix grup.

  - Transmissions que s'efectuïn els administrats per a la reparcel·lació dels terrenys de la seva propietat que hagin quedat continguts en una unitat d'actuació definida en els plans d'urbanisme parroquials.

  - Transmissions oneroses de béns immobles, que hagin constituït l'habitatge habitual i permanent de l'obligat tributari realitzades per persones físiques.

  Bonificacions: No residents és reten un 5% de la plusvalua.

 

 • Impostos especials

  Que és l'Impost Especial?

  Impost que s'aplica a determinats productes: alcohols, tabacs i hidrocarburs. Aquests impostos s'apliquen a la importació i a la fabricació (mercat intern) d'aquests productes.

  Qui ha de pagar l'Impost Especial?

  Les persones que importin o fabriquin alcohols, als tabacs o hidrocarburs.

  Com i quan s'ha de fer el pagament?

  La norma general és que el pagament s'ha de fer en el moment de la entrada dels béns al Principat o en el moment en què s'han fabricats els productes i es destinen al mercat intern.

  No obstant la normativa permet altres modalitats subjectes a autorització.

  L'import a pagar varia en funció del producte

  La llei estableix diferents tipus impositius:

  Tabacs:

  2 tipus: 1€/Kg (ex. fulla de tabac)

  0,02 €/unitat (ex. paquet de cigarretes)

  Alcohols:

  3 tipus: 0,0136 €/litre (ex. cerveses)

  0,0312 €/litre (ex. vi)

  25€ per hectolitre d'alcohol pur (ex. vermuts, whisky, cognac, vodka)

   

  Hidrocarburs:

  6 tipus: 0,5 €/litre (gasolina)

  0,439984 €/litre (gasolina sense plom ‹ 98)

  0,476214 €/litre (gasolina sense plom 98)

  0,285285 €/litre (gasoil)

  0,065426 €/litre (gasoil colorat)

   

 • Fiscalitat dels rendiments de l’estalvi

  Fet generador: Els rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos efectuats al Principat d'Andorra a favor de beneficiaris efectius, persones físiques identificades com a residents d'un estat membre de la Comunitat Europea

  Obligat tributari: A l'efecte del present Acord, s'entén per “beneficiari efectiu” qualsevol persona física que rebi un pagament d'interessos o qualsevol persona física a la qual s'atribueixi un pagament d'interessos, excepte en el cas que aporti proves que aquest pagament no ha estat efectuat o atribuït en benefici propi.

  Base de tributació: Rendiments obtinguts pels beneficiaris efectius no-residents

  Tipus: 7. 35%

  Exempcions: El Principat d'Andorra estableix un procediment que permeti als beneficiaris efectius d'evitar la retenció en origen, quan el beneficiari efectiu remeti al seu agent pagador un certificat emès al seu nom per l'autoritat competent del seu estat membre de residència.

 

Modificacions de la Llei d'IGI.

L’1 de juliol del 2014, ha entrat en vigor la Llei 10/2014, del 3 de juny que modifica la Llei 11/2012, de l’impost general indirecte, així com les altres lleis de modificació.

 

link Llei 10/2014, del 3 de juny del 2014

link Decret del 2-07-2014 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte.

 

Com a novetats més rellevants cal destacar:

 • Obligats tributaris

  Els empresaris o els professionals que opten per ser considerats com a tals (xifra de negoci anyal <= 40.000€), no han de sol.licitar-ho d’un any per l’altre, sinó que poden fer-ho el mateix any en què hagi de tenir efecte, i tenen la obligació de mantenir aquesta opció durant un termini mínim de tres anys. Els obligats tributaris que inicien la seva activitat, no han d’efectuar les seves declaracions-liquidacions mensualment, sinó trimestralment.

 • IGI importació

  És aplicable a la importació el tipus impositiu del 0% als medicaments reemborsables per la CASS.

 • Devolucions

  En cas de finalització de l’activitat empresarial, els obligats tributaris poden demanar la devolució del saldo existent al seu favor, sense haver d’esperar el 31/12.

  Els empresaris o professionals del sector farmacèutic poden optar, sota certes condicions, a la devolució del saldo existent al seu favor a cada període de liquidació.

 • Tipus impositius

  S’aplica un nou tipus impositiu del 2,5%:

  - al transport de persones;

  - a les entrades dels parcs temàtics d’animals i dels centres termo-lúdics;

  - a les prestacions de serveis següents quan són efectuades pel sector privat: biblioteques, arxius i centres de documentació, visites a fires, museus, galeries d’art, pinacoteques, monuments, indrets històrics, jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals i altres espais naturals protegits de característiques similars, representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques, exposicions i manifestacions similars d’àmbit educatiu, cultural o social;

  - als béns d’objectes d’art, de col.lecció o d’antiguitat.

 • Localització dels serveis

  Es consideren localitzats a Andorra i per tant subjectes a l’IGI, els serveis següents quan la seva utilització o explotació efectiva es realitza a l’esmentat territori:

  - L’accés o l’ús d’instal.lacions o recintes radicats al territori andorrà, i els serveis accessoris a l’accés o a l’ús d’aquestes instal.acions o recintes;

  - L’arrendament de material esportiu;

  - Les lliçons destinades a aprendre o millorar la pràctica d’un esport.

 • Serveis postals

  No estan subjectes a l’IGI les prestacions de serveis efectuades pels serveis públics postals.

  Tributen al tipus del 0% els lliuraments de segells.

 • Transmissions de béns immobles

  Quan la transmissió s’eleva a escriptura pública, l’impost s’ha d’ingressar davant del Notari.

 • Or d’inversió

  S’afegeix un règim especial per l’or d’inversió al tipus impositiu del 0%.

 • Sector financer

  S’afegeix un règim especial de limitació de l’IGI deduïble per aquest sector.

En el BOPA núm. 40, es publica el Decret pel qual s’aprova el nou Reglament de l’impost general indirecte. Aquest Reglament, a més de desenvolupar algunes de les modificacions introduïdes per la Llei 10/2014, introdueix 4 novetats rellevants en l’aplicació de l’impost

 • Article 10 Prestacions de serveis relacionats amb les importacions (article 39 de la Llei)

  L’exempció dels serveis relacionats amb les importacions (com els serveis de transport) que fins ara s’havia d’acreditar amb la còpia del document duaner, es pot justificar amb la simple anotació del número del document duaner al llibre de factures emeses.

 • Article 13 (article 47.4.b de la Llei)

  Es regula el concepte de suplert, precisant que han de ser sumes pagades en nom i per compte del client, documentades en factures  emeses a nom del client.

 • Article 27 Llibre registre de factures emeses

  Els empresaris que facturen menys de 100.000 € anuals, poden fer anotacions resum diàries al llibre registre de factures emeses.

  Pel que fa a les màquines expenedores, els empresaris poden expedir una factura mensual per l’import de la recaptació de cada màquina.

 • Article 38 Comunitats de béns

  Les comunitats de béns poden emetre (sota certes condicions) una relació on es desglossa l’IGI de les despeses que traslladen als copropietaris. Això permet per exemple, els professionals puguin deduir l’IGI suportat en les despeses de comunitat pels locals professionals que ocupen.

 


Tramitacions

S’informa de les oficines habilitades per rebre les tramitacions gestionades pel Departament de Tributs i de Fronteres. Els tràmits esmentats han de ser presentats exclusivament a les oficines designades, i per tant no es poden presentar en altres centres d’atenció ciutadana ni del Servei de Tràmits de l’Administració.

 • Oficina Tributària de Tramitació i Atenció al Públic

  Ubicació: Baixada del Molí, 26 (al costat d’Andorra Televisió) - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: 885 005.

  Horaris d’atenció al públic: els de l’Administració general.

  Festius: festius de l’Administració general, i festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, autoliquidacions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a qualsevol tribut nacional excepte els impostos especials i els percebuts amb motiu d’operacions de comerç exterior de mercaderies.

  - Declaracions i ingressos de les retencions practicades, en aplicació de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.

  - Altes, baixes, modificacions o certificacions, en relació amb el cens d’obligats tributaris.

  - Sol·licituds de fraccionament, ajornament, o compensació de deutes tributaris.

  - Sol·licituds de certificats de no-deute tributari.

  - Sol·licituds d’informació tributària.

 • Despatx central de Duana

  Ubicació: av. Fiter i Rossell, 2, bloc A - AD700 Escaldes-Engordany.

  Telèfon: +376 879 900.

  Horaris d’atenció al públic: els de l’Administració general.

  Festius: festius de l’Administració general, i festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Escaldes-Engordany.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Sol·licituds de fraccionament, ajornament, o compensació de deutes duaners.

  - Sol·licituds de certificats de no-deute tributari.

  - Sol·licituds d’informació en matèria duanera.

  - Sol·licituds de règims econòmics duaners.

  - Sol·licituds de llicències i tràmits vinculats amb mercaderies sensibles.

  - Declaracions dels impostos especials relatives a refinadors o destil·ladors.

  - Sol·licituds de devolució dels impostos especials per a transportistes professionals.

  - Sol·licituds d’alta, baixa o modificació de garanties bancàries destinades a cobrir operacions de comerç exterior.

  - Sol·licituds d’alta, baixa, modificació o certificacions lligades als impostos especials.

  - Sol·licituds de procediments simplificats d’importació o exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana de Sant Julià de Lòria

  Ubicació: frontera hispanoandorrana.

  Telèfon: +376 841 090.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 7 a les 20 h i dissabtes de les 8 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12).

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

  - Declaracions de transport transfronterer de diners en efectiu que entren o surten del Principat d’Andorra.

  - Sol·licituds de certificacions d’origen.

  - Sol·licituds de títols de trànsit comunitari.

  - Declaració de prestació de serveis de les empreses estrangeres que vénen a prestar serveis.

 • Despatx de control nacional juxtaposat de Porta

  Ubicació: frontera francoandorrana.

  Telèfon: +376 755 125.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8 a les 20 h i dissabtes de les 8 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12).

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

  - Declaracions de transport transfronterer de diners en efectiu que entren o surten del Principat d’Andorra.

  - Sol·licituds de certificacions d’origen.

  - Sol·licituds de títols de trànsit comunitari.

  - Declaració de prestació de serveis de les empreses estrangeres que vénen a prestar serveis.

 • Despatx de Duana de Correus del Pas de la Casa

  Ubicació: c/ de Bearn, 3, local 2 - Pas de la Casa AD200 Encamp.

  Telèfon: 330917.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 10 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12) i els fixats pel Comú d’Encamp.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana Andorrana a Correus espanyols

  Ubicació: c/ Joan Maragall, 10 - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: +376 827 205.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8.30 a les 14.30 h.

  Festius: els de l’Administració general i els festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o l’exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana Andorrana a Correus francesos

  Ubicació: c/ Pere d’Urg, 1 - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: +376 827 201.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8.30 a les 13.30 h.

  Festius: els de l’Administració general i els festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o l’exportació de mercaderies.