Atenció telefònica: + 376 885 005 // +147

Nova versió de l'Oficina Virtual de l'Administració tributària

El Departament de Tributs i de Fronteres informa que a comptar de l’1 de juny de 2015, estrenarem una nova versió de l’”Oficina virtual de l’Administració tributària”.

Els usuaris podran accedir-hi amb el mateix nom d’usuari i clau d'accés que en l’actualitat.

Modificacions de la Llei d'IGI

L’1 de juliol del 2014, ha entrat en vigor la Llei 10/2014, del 3 de juny que modifica la Llei 11/2012, de l’impost general indirecte, així com les altres lleis de modificació.

link Llei 10/2014, del 3 de juny del 2014

link Decret del 2-07-2014 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte.

 

Com a novetats més rellevants cal destacar:

 • Obligats tributaris

  Els empresaris o els professionals que opten per ser considerats com a tals (xifra de negoci anyal <= 40.000€), no han de sol.licitar-ho d’un any per l’altre, sinó que poden fer-ho el mateix any en què hagi de tenir efecte, i tenen la obligació de mantenir aquesta opció durant un termini mínim de tres anys. Els obligats tributaris que inicien la seva activitat, no han d’efectuar les seves declaracions-liquidacions mensualment, sinó trimestralment.

 • IGI importació

  És aplicable a la importació el tipus impositiu del 0% als medicaments reemborsables per la CASS.

 • Devolucions

  En cas de finalització de l’activitat empresarial, els obligats tributaris poden demanar la devolució del saldo existent al seu favor, sense haver d’esperar el 31/12.

  Els empresaris o professionals del sector farmacèutic poden optar, sota certes condicions, a la devolució del saldo existent al seu favor a cada període de liquidació.

 • Tipus impositius

  S’aplica un nou tipus impositiu del 2,5%:

  - al transport de persones;

  - a les entrades dels parcs temàtics d’animals i dels centres termo-lúdics;

  - a les prestacions de serveis següents quan són efectuades pel sector privat: biblioteques, arxius i centres de documentació, visites a fires, museus, galeries d’art, pinacoteques, monuments, indrets històrics, jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals i altres espais naturals protegits de característiques similars, representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques, exposicions i manifestacions similars d’àmbit educatiu, cultural o social;

  - als béns d’objectes d’art, de col.lecció o d’antiguitat.

 • Localització dels serveis

  Es consideren localitzats a Andorra i per tant subjectes a l’IGI, els serveis següents quan la seva utilització o explotació efectiva es realitza a l’esmentat territori:

  - L’accés o l’ús d’instal.lacions o recintes radicats al territori andorrà, i els serveis accessoris a l’accés o a l’ús d’aquestes instal.acions o recintes;

  - L’arrendament de material esportiu;

  - Les lliçons destinades a aprendre o millorar la pràctica d’un esport.

 • Serveis postals

  No estan subjectes a l’IGI les prestacions de serveis efectuades pels serveis públics postals.

  Tributen al tipus del 0% els lliuraments de segells.

 • Transmissions de béns immobles

  Quan la transmissió s’eleva a escriptura pública, l’impost s’ha d’ingressar davant del Notari.

 • Or d’inversió

  S’afegeix un règim especial per l’or d’inversió al tipus impositiu del 0%.

 • Sector financer

  S’afegeix un règim especial de limitació de l’IGI deduïble per aquest sector.

En el BOPA núm. 40, es publica el Decret pel qual s’aprova el nou Reglament de l’impost general indirecte. Aquest Reglament, a més de desenvolupar algunes de les modificacions introduïdes per la Llei 10/2014, introdueix 4 novetats rellevants en l’aplicació de l’impost

 • Article 10 Prestacions de serveis relacionats amb les importacions (article 39 de la Llei)

  L’exempció dels serveis relacionats amb les importacions (com els serveis de transport) que fins ara s’havia d’acreditar amb la còpia del document duaner, es pot justificar amb la simple anotació del número del document duaner al llibre de factures emeses.

 • Article 13 (article 47.4.b de la Llei)

  Es regula el concepte de suplert, precisant que han de ser sumes pagades en nom i per compte del client, documentades en factures  emeses a nom del client.

 • Article 27 Llibre registre de factures emeses

  Els empresaris que facturen menys de 100.000 € anuals, poden fer anotacions resum diàries al llibre registre de factures emeses.

  Pel que fa a les màquines expenedores, els empresaris poden expedir una factura mensual per l’import de la recaptació de cada màquina.

 • Article 38 Comunitats de béns

  Les comunitats de béns poden emetre (sota certes condicions) una relació on es desglossa l’IGI de les despeses que traslladen als copropietaris. Això permet per exemple, els professionals puguin deduir l’IGI suportat en les despeses de comunitat pels locals professionals que ocupen.

Tramitacions

S’informa de les oficines habilitades per rebre les tramitacions gestionades pel Departament de Tributs i de Fronteres. Els tràmits esmentats han de ser presentats exclusivament a les oficines designades, i per tant no es poden presentar en altres centres d’atenció ciutadana ni del Servei de Tràmits de l’Administració.

 • Oficina Tributària de Tramitació i Atenció al Públic

  Ubicació: Baixada del Molí, 26 (al costat d’Andorra Televisió) - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: 885 005.

  Horaris d’atenció al públic: els de l’Administració general.

  Festius: festius de l’Administració general, i festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, autoliquidacions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a qualsevol tribut nacional excepte els impostos especials i els percebuts amb motiu d’operacions de comerç exterior de mercaderies.

  - Declaracions i ingressos de les retencions practicades, en aplicació de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.

  - Altes, baixes, modificacions o certificacions, en relació amb el cens d’obligats tributaris.

  - Sol·licituds de fraccionament, ajornament, o compensació de deutes tributaris.

  - Sol·licituds de certificats de no-deute tributari.

  - Sol·licituds d’informació tributària.

 • Despatx central de Duana

  Ubicació: av. Fiter i Rossell, 2, bloc A - AD700 Escaldes-Engordany.

  Telèfon: +376 879 900.

  Horaris d’atenció al públic: els de l’Administració general.

  Festius: festius de l’Administració general, i festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Escaldes-Engordany.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Sol·licituds de fraccionament, ajornament, o compensació de deutes duaners.

  - Sol·licituds de certificats de no-deute tributari.

  - Sol·licituds d’informació en matèria duanera.

  - Sol·licituds de règims econòmics duaners.

  - Sol·licituds de llicències i tràmits vinculats amb mercaderies sensibles.

  - Declaracions dels impostos especials relatives a refinadors o destil·ladors.

  - Sol·licituds de devolució dels impostos especials per a transportistes professionals.

  - Sol·licituds d’alta, baixa o modificació de garanties bancàries destinades a cobrir operacions de comerç exterior.

  - Sol·licituds d’alta, baixa, modificació o certificacions lligades als impostos especials.

  - Sol·licituds de procediments simplificats d’importació o exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana de Sant Julià de Lòria

  Ubicació: frontera hispanoandorrana.

  Telèfon: +376 841 090.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 7 a les 20 h i dissabtes de les 8 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12).

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

  - Declaracions de transport transfronterer de diners en efectiu que entren o surten del Principat d’Andorra.

  - Sol·licituds de certificacions d’origen.

  - Sol·licituds de títols de trànsit comunitari.

  - Declaració de prestació de serveis de les empreses estrangeres que vénen a prestar serveis.

 • Despatx de control nacional juxtaposat de Porta

  Ubicació: frontera francoandorrana.

  Telèfon: +376 755 125.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8 a les 20 h i dissabtes de les 8 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12).

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  - Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

  - Declaracions de transport transfronterer de diners en efectiu que entren o surten del Principat d’Andorra.

  - Sol·licituds de certificacions d’origen.

  - Sol·licituds de títols de trànsit comunitari.

  - Declaració de prestació de serveis de les empreses estrangeres que vénen a prestar serveis.

 • Despatx de Duana de Correus del Pas de la Casa

  Ubicació: c/ de Bearn, 3, local 2 - Pas de la Casa AD200 Encamp.

  Telèfon: 330917.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 10 a les 12 h.

  Festius: festius de compliment obligatori (1/01, 14/03, 08/09 i 25/12) i els fixats pel Comú d’Encamp.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana Andorrana a Correus espanyols

  Ubicació: c/ Joan Maragall, 10 - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: +376 827 205.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8.30 a les 14.30 h.

  Festius: els de l’Administració general i els festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o l’exportació de mercaderies.

 • Despatx de Duana Andorrana a Correus francesos

  Ubicació: c/ Pere d’Urg, 1 - AD500 Andorra la Vella.

  Telèfon: +376 827 201.

  Horaris d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8.30 a les 13.30 h.

  Festius: els de l’Administració general i els festius de compliment obligatori fixats pel Comú d’Andorra la Vella.

  Oficina habilitada per a la presentació de:

  Declaracions, pagaments, sol·licituds, certificacions i tramitacions en general, lligades a la importació o l’exportació de mercaderies.